11.01.2010 12:47

První české gymnázium v Karlových Varech

 

Stanovisko:

V rámci přípravy hodnotitelů společné části maturitní zkoušky (cizí jazyky a český jazyk a literatura) se ukazuje,
že opravy volných písemných projevů a ústních projevů žáků nelze zobjektivizovat a použít jako společnou jednotnou součást státem zadané a jednotně hodnocené maturitní zkoušky.

Současně se ukazuje, že projekt společné části maturitní zkoušky je  příliš komplikovaný - jak pro stát, tak pro jednotlivé školy a jejich učitele.

Všechny trable jsou důsledkem § 78 školského zákona,  který stanovuje, že společná část maturitní zkoušky z CJ a CJL obsahuje a)didaktický test, b)písemnou práci a c)ústní zkoušku.

Navrhujeme ze školského zákona  v § 78 body b) a c) vypustit.

Všechna negativa a podpůrné argumenty, které lze nyní uvést, jsou důsledkem stávajícího zákonného stavu, který se Cermat snaží křečovitě naplnit.

Základní body, které se objevují v argumentaci učitelů a školských asociací:

   1. *Společná státní část maturitní zkoušky má být zcela v režii státu*, tj. včetně nákladů na objektivní vyhodnocení
   2. Koncepce maturitní zkoušky je příliš složitá a náročná zejména na čas a práci učitelů a náklady škol, do jejichž organizace výrazně zasahuje.Projekt je také nesmírně nákladný, a to naprosto neúměrně očekávatelnému výslednému efektu.
   3. Objektivita hodnocení je snižována *subjektivními zásahy* jednotlivých hodnotitelů. *Dohoda na objektivních kriteriích není principielně možná*.
   4. Ústní projevy žáků a volné písemné literární tvary patří jednoznačně do profilové části maturitní zkoušky
   5. Příprava pedagogů je chaotická, učitelé jsou otráveni marnou prací. Do budoucna půjde nutně o nepřetržité každoroční martyrium školení, které silně zasahuje do chodu škol(noví učitelé, nově jmenovaní učitelé do maturitních tříd; změny,
posuny, inovace,... ).
   6. Nejsou známy pracovněprávní vztahy nyní ani do budoucna. Cermat úkoluje učitele mimo pracovně právní rámec (i bez vědomí zaměstnavatelů). To se týká jak školených, tak školitelů."Půjčování" si hodnotitelů ze školy na školu v období maturit je zcela nereálné.
   7. Školení která probíhají nejsou žádným přínosem pro učitelskou práci.Snaha po objektivitě hodnocení vede k formalismu a zdůrazňování zcela formálních stránek výkonu žáků.Není možné ani vhodné, aby hodnotitelé během ústního projevu žáka
vyplňovali tabulky pro hodnocení.
   8. Neřeší se problematika profilové části MZ (a to naprosto vůbec!).(Cermat zajímá jen společná část MZ)
   9. CJ a CJL mohou být současně v profilové i společné části MZ. Hodnotitel může jednoho a téhož žáka zkoušet ústně z téhož předmětu až 3x. (2x ve společné části v různých úrovních V a Z, potřetí  v rámci profilové části).
   1O. Organizace obsahuje absurdní předpoklady (test z jazyka zadá např. biolog, zadavatel je v učebně sám (!), losuje se žák k ověření postupu zadavatele,.... ).

Na závěr je třeba zdůraznit, že pokud bude nadále v § 78 školského zákona stanoveno, že společná část MZ obsahuje v CJ a v ČJL písemnou zkoušku a ústní zkoušku a Cermat, nebo jiná zabezpečující a k tomu pověřená organizace, se bude snažit tomuto
právnímu předpisu vyhovět a ho naplnit, zůstane státní maturita  nerealizovatelným a přitom nadále nesmírně nákladným problémovým projektem, vyžadujícím neustálé úpravy a velké finance.

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz